Studijní obory

Finanční řízení

Studenti programu finanční řízení jsou připravováni tak, aby bez problémů zvládli základní problematiku účetnictví, daní a navazujících činností, včetně ekonomických rozborů.

Kód oboru: 63-43-N/05
Forma studia: Denní
Délka vzdělávacího programu: 3 roky
Standardní školné: 12.000 Kč / rok (pro absolventy středních škol ART ECON 11.000 Kč / rok)

Profil absolventa

Studenti se rovněž orientují v oblasti bankovnictví a burzovních obchodů. Jsou schopni pracovat v podnikatelských subjektech na úrovni nižšího a středního stupně řízení v ekonomické oblasti. Absolventi tohoto oboru získají také znalosti potřebné pro to, aby mohli sami podnikat. Kromě soukromého sektoru nacházejí studenti uplatnění rovněž v peněžních a finančních ústavech či orgánech státní správy a samosprávy. Absolventi jsou dobře připraveni pracovat nejen v ekonomických činnostech, ale i v souvisejících oblastech, např. veřejnosprávních a obchodních činnostech.

Studenti jsou připravováni tak, aby po ukončení studia byli schopni v rámci svého pracovního uplatnění realizovat zejména následující činnosti:

 • Realizace obchodních vztahů
 • Vedení účetnictví
 • Vedení účetních agend (banka, pokladny, pohledávky a závazky, dlouhodobý majetek, zásoby a vlastní kapitál)
 • Vedení daňové evidence
 • Jednání s institucemi (hlášení, oznámení, zálohy, vyúčtování, kontroly, žádosti a smlouvy)
 • Zpracování vybraných vnitropodnikových směrnic
 • Zhotovení finančních výkazů a zpracování daňové agendy

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru finanční řízení nacházejí uplatnění zejména jako​:

 • samostatní finanční referenti
 • mzdoví referenti
 • rozpočtáři
 • finanční plánovači
 • samostatní účetní
 • samostatní pracovníci zpracování pohledávek

Detailní specifikace přijímacího řízení

Přijímací řízení - Finanční řízení

Vzhledem ke stávající situaci (v souvislosti s karanténou COVID-19) nebyly ze strany MŠMT ještě dořešeny všechny administrativní záležitosti, spojené s akreditací některých oborů. V případě, že situace bude nadále pokračovat, vyhrazuje si škola právo upravit konečnou nabídku studijních oborů, popřípadě některý obor vůbec neotevřít.