Finanční řízení

Finanční řízení

Studenti Finančního řízení jsou systematicky připravováni k výkonu profese v podnikatelských subjektech na úrovni nižšího a středního stupně řízení v ekonomické oblasti a také pro jejich možné zahájení vlastního podnikání

Kód oboru: 63-43-N/05
Forma studia: Kombinovaná
Délka vzdělávacího programu: 3 roky
Standardní školné: 30.000 Kč/rok

Profil absolventa

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je připraven pro práci v malých a středních podnikatelských subjektech na úrovni nižšího a středního stupně řízení v ekonomické oblasti a také pro jejich možné zahájení vlastního podnikání. Studium je tedy vhodné zejména pro uchazeče, kteří se na trhu práce chtějí uplatnit jako zaměstnanci v malých a středních firmách, podnicích finančního trhu nebo ve státní správě v oblasti správy daní a sociálního pojištění, jejichž podstatu práce tvoří znalosti a dovednosti z oblastí účetnictví a mezd, daní, financí a podnikání, případně jako osoby samostatně výdělečně činné.

Díky důrazu na obsah spojený s legislativními, daňovými, organizačními a manažerskými předměty ve vztahu k samostatnému podnikání, včetně ověření těchto podmínek a funkcionalit ve fiktivní firmě, je absolvent schopen samostatné podnikatelské aktivity. Vzdělávací program poskytuje široce profilující odborné vzdělání a tím vytváří předpoklady pro další celoživotní vzdělávání a seberealizaci absolventů oboru. Absolvent se orientuje v produktech finančního trhu, v daňových zákonech, je schopen komunikace na odborné úrovni v cizím jazyce, ovládá postupy a principy účetnictví, chápe význam a postupy hospodářské politiky.

Absolventi mohou kdykoliv během studia (za zvýhodněných podmínek) vykonat „Zkoušky odborné způsobilosti“ v jednotlivých sektorech finančního trhu. Tyto zkoušky jsou uznávané Českou národní bankou a vyžadované jako jeden z předpokladů výkonu činnosti na finančním trhu. Tyto zkoušky zároveň umožní studentům možnost přivýdělku v rámci odborné praxe či zaměstnání.

Vzdělávací program je vytvořen modulárně s využitím hodnocení kredity ECTS. Podmínky hodnocení, postupu do dalšího období, způsob ověřování výsledků, ukončování studia a další podmínky studia stanoví Klasifikační řád školy. Klasifikační řád je sestaven ředitelem školy a je součástí Školního řádu, v závěru vzdělávání musí student získat nejméně 180 kreditů a složit absolutorium. Student musí absolvovat povinné moduly, vybrat si z předepsaných povinně volitelných modulů a může si doplnit učební plán o nepovinné moduly. Moduly absolvované na jiné VOŠ nebo VŠ mohou být uznány. Absolvované sektorové zkoušky odborné způsobilosti, jež jsou akreditované Českou národní bankou, mohou být rovněž uznány.


Studenti jsou připravováni tak, aby po ukončení studia byli schopni v rámci svého pracovního uplatnění realizovat zejména následující činnosti:

 • realizace obchodních vztahů;
 • vedení účetnictví;
 • vedení účetních agend (banky, pokladny, pohledávek a závazků, dlouhodobého majetku, zásob, vlastního kapitálu);
 • vedení daňové evidence;
 • jednání s institucemi (hlášení, oznámení, zálohy, vyúčtování, kontroly, žádosti, smlouvy…);
 • zpracování vybraných vnitropodnikových směrnic;
 • zhotovení finančních výkazů;
 • zhotovení daňových přiznání pro daně z příjmů, daň z nemovitostí, silniční daň a DPH; vedení účetnictví na PC.

Uplatnění absolventa

Absolventi tohoto oboru se mohou v praxi uplatnit jako:

 • odborní pracovníci v oddělení administrativy a správy organizace;
 • všeobecni administrativní pracovníci;
 • účetní;
 • ekonomové;
 • asistenti daňového poradce nebo auditorů;
 • účetní a daňoví metodici;
 • pracovníci finančního úřadu;
 • pracovníci finančního oddělení určité instituce.
 • odborní lektoři ve vzdělávacích institucích
 • pracovníci, zabývající se rekvalifikací zaměstnanců
 • mohou podnikat jako OSVČ, poradci a konzultanti v ekonomické oblasti

Detailní specifikace přijímacího řízení

Přijímací řízení - Finanční řízení - 1.kolo

Učební plán - Finanční řízení - Kombinovaná forma