Studijní obory

Finanční řízení

Studenti programu finanční řízení jsou připravováni tak, aby bez problémů zvládli základní problematiku účetnictví, daní a navazujících činností, včetně ekonomických rozborů.

Kód oboru: 63-43-N/05
Forma studia: Denní
Délka vzdělávacího programu: 3 roky
Standardní školné: 12.000 Kč / rok (pro absolventy středních škol ART ECON 11.000 Kč / rok)

Profil absolventa

Studenti se rovněž orientují v oblasti bankovnictví a burzovních obchodů. Jsou schopni pracovat v podnikatelských subjektech na úrovni nižšího a středního stupně řízení v ekonomické oblasti. Absolventi tohoto oboru získají také znalosti potřebné pro to, aby mohli sami podnikat. Kromě soukromého sektoru nacházejí studenti uplatnění rovněž v peněžních a finančních ústavech či orgánech státní správy a samosprávy. Absolventi jsou dobře připraveni pracovat nejen v ekonomických činnostech, ale i v souvisejících oblastech, např. veřejnosprávních a obchodních činnostech.

Studenti jsou připravováni tak, aby po ukončení studia byli schopni v rámci svého pracovního uplatnění realizovat zejména následující činnosti:

 • Realizace obchodních vztahů
 • Vedení účetnictví
 • Vedení účetních agend (banka, pokladny, pohledávky a závazky, dlouhodobý majetek, zásoby a vlastní kapitál)
 • Vedení daňové evidence
 • Jednání s institucemi (hlášení, oznámení, zálohy, vyúčtování, kontroly, žádosti a smlouvy)
 • Zpracování vybraných vnitropodnikových směrnic
 • Zhotovení finančních výkazů a zpracování daňové agendy

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru finanční řízení nacházejí uplatnění zejména jako​:

 • samostatní finanční referenti
 • mzdoví referenti
 • rozpočtáři
 • finanční plánovači
 • samostatní účetní
 • samostatní pracovníci zpracování pohledávek

Detailní specifikace přijímacího řízení

Speciální nabídka pro studenty, kteří se závazně přihlásí do 31. 5. 2020

Stejná výše školného garantována po celou dobu studia
Sleva na školném v prvním roce 500 Kč

Vzhledem ke stávající situaci (v souvislosti s karanténou COVID-19) nebyly ze strany MŠMT ještě dořešeny všechny administrativní záležitosti, spojené s akreditací některých oborů. V případě, že situace bude nadále pokračovat, vyhrazuje si škola právo upravit konečnou nabídku studijních oborů, popřípadě některý obor vůbec neotevřít.