Studijní obory

Marketing

Studenti programu Marketing jsou systematicky připravováni pro práci v podnikatelských subjektech na úrovni odborných výkonných pozic nižšího a středního stupně řízení, a také pro možné zahájení vlastního podnikání.

Kód oboru: 63-41-N/03
Forma studia: Denní
Délka vzdělávacího programu: 3 roky
Standardní školné: 12.000 Kč / rok (pro absolventy středních škol ART ECON 11.000 Kč / rok)

Profil absolventa

Absolventi tohoto oboru uplatní získané znalosti a vědomosti z mnoha disciplín. Kromě základních informací z oblasti obchodu, financí a vedení podniku, práva a informačních technologii si studenti osvojí široké spektrum činností a nástrojů marketingového mixu. V rámci svého studia se blíže seznámí s produktovým marketingem, analýzou prodejů a trhů, vytvářením prodejních, marketingových komunikačních a obsahových strategií. Poznají specifický svět online marketingu, e-shopů a prostředí webů. Seznámí se se zásadami tvorby a používání corporate identity a všemi ostatními složkami komunikačního mixu, včetně základů public relations.

Studenti jsou připravováni tak, aby po ukončení studia byli schopni v rámci svého pracovního uplatnění realizovat zejména následující činnosti:

 • Realizace obchodních vztahů a komunikace s obchodními partnery
 • Příprava obchodních smluv a zpracování nabídek a kalkulací
 • Realizace, evidence a analýza zakázek
 • Prezentace produktů
 • Analýza prodeje a trhu a vyhledávání příležitostí na trhu
 • Vyhodnocení efektivity marketingových činností
 • Komunikace s médii a distribuce tiskových zpráv
 • Zpracování dat o konkurenci a požadavcích zákazníků
 • Vytváření marketingové strategie
 • Založení a vedení provozu malého podniku

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru marketing nacházejí uplatnění zejména v:

 • odborní referenti obchodních a marketingových útvarů podniků a institucí
 • pracovníci agentur zaměřených na marketingové průzkumy a výzkum veřejného mínění
 • zaměstnanci na různých pozicích v rámci reklamních agentur
 • marketingoví odborníci v poradenských společnostech
 • v marketingu neziskových společností
 • ve veřejném sektoru
 • jsou schopni zakládat a vést vlastní firmy podnikatelského i neziskového charakteru

Detailní specifikace přijímacího řízení

Přijímací řízení - Marketing

Vzhledem ke stávající situaci (v souvislosti s karanténou COVID-19) nebyly ze strany MŠMT ještě dořešeny všechny administrativní záležitosti, spojené s akreditací některých oborů. V případě, že situace bude nadále pokračovat, vyhrazuje si škola právo upravit konečnou nabídku studijních oborů, popřípadě některý obor vůbec neotevřít.