Studijní obory

Personální řízení

Studenti Personálního řízení jsou systematicky připravováni k výkonu profese personalisty ve státním i soukromém sektoru.

Kód oboru: 63-42-N/01
Forma studia: Denní
Délka vzdělávacího programu: 3 roky
Standardní školné: 12.000 Kč / rok (pro absolventy středních škol ART ECON 11.000 Kč/rok)

Profil absolventa

Absolventi tohoto oboru uplatní získané znalosti a vědomosti zejména v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, profesního vzdělávání a profesního poradenství. Seznámí se také s obory, které s personálním řízením neoddělitelně souvisejí – ekonomika, právo, psychologie, andragogika (vzdělávání dospělých).
Studenti jsou připravováni tak, aby po ukončení studia byli schopni v rámci svého pracovního uplatnění realizovat zejména následující činnosti:

 • Výkon veškerých personálních činností organizace: získávání pracovníků, jejich výběr, přijímání, vzdělávání, atd…).
 • Tvorba koncepce vývoje mezd, odměn a zaměstnaneckých výhod
 • Monitoring zaměstnaneckých vztahů a postojů zaměstnanců k organizaci
 • Zajištění profesního rozvoje a motivace zaměstnanců
 • Zpracování sociálních programů, vzdělávacích projektů
 • Tvorba a realizace systému hodnocení zaměstnanců atd.

Uplatnění absolventa

Absolventi tohoto oboru se mohou v praxi uplatnit jako:

 • personální manažeři
 • samostatní personalisté
 • odborní poradci pro zprostředkování služeb zaměstnanosti (agentury zprostředkující zaměstnance „na klíč“ např. pro velké výrobní podniky apod.)
 • odborní pracovníci trhu práce (pracovníci v personálních agenturách apod.)
 • odborní lektoři ve vzdělávacích institucích
 • pracovníci, zabývající se rekvalifikací zaměstnanců
 • mohou podnikat jako OSVČ, poradci a konzultanti v oblasti lidských zdrojů

Detailní specifikace přijímacího řízení

Přijímací řízení - Personální řízení

Vzhledem ke stávající situaci (v souvislosti s karanténou COVID-19) nebyly ze strany MŠMT ještě dořešeny všechny administrativní záležitosti, spojené s akreditací některých oborů. V případě, že situace bude nadále pokračovat, vyhrazuje si škola právo upravit konečnou nabídku studijních oborů, popřípadě některý obor vůbec neotevřít.